Disclaimer

Deze website is een uitgave van WL Real Estate B.V. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze digitale media besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze digitale media wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze digitale media wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

WL Real Estate B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. 
Niettemin behoudt WL Real Estate B.V.  zich het recht voor om de website zonder 
aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht WL Real Estate B.V.  en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze digitale media opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van WL Real Estate B.V.. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze digitale media 
geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze digitale media, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze digitale media te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze digitale media verkregen is.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Privacy Policy

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun 
naam, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van 
het Nederlands Recht.

Bekijk hier onze Privacyverklaring.